Party Bazar

Party Bazar algemene voorwaarden

Zowel bezoekers als deelnemers van/aan de events van Party Bazar verklaren door (online ) of op andere wijze te reserveren, in te schrijven of te boeken zonder meer akkoord te gaan met de hieronder genoemde algemene voorwaarden van organisator Party Bazar, als ook hiervan inhoudelijk als zodanig kennis genomen te hebben. Daar waar verder hierin de term ‘organisator’ genoemd wordt, wordt als zodanig Party Bazar bedoeld.

 

Bezoekers aan events

 

1. Na online reserveren, aankopen en betaling via iDeal van entreekaarten door op ‘verzenden’ te drukken is de aankoop hiervan onherroepelijk en definitief geworden en kan geen aanspraak meer gemaakt worden op annulering, noch op het recht tot eventuele restitutie van reeds betaalde gelden.

2. Aangekochte entreekaarten staan wel op naam ingeboekt in het systeem, echter zijn wel in geval van verhindering te allen tijde overdraagbaar aan iemand anders. Omboeken van de betreffende aangekochte kaarten naar een ander volgend event is echter onmogelijk dus deze zijn dan ook uitsluitend geldig voor de betreffende datum waarvoor deze aangekocht, geboekt en gereserveerd zijn.

3. Niet verschijnen of gebruik maken van evt. aangekochte entreekaarten, geeft geen enkel recht op restitutie van reeds betaalde gelden doch leidt automatisch tot het verlies van de betaalde gelden.

4. In geval het event om welke reden dan ook geen doorgang vindt, dan wel vanwege een duidelijke overmacht situatie (barre weersomstandigheden of uitbreken nieuwe corona virus pandemie) moet worden geannuleerd of opgeschoven, blijven reeds aangeschafte entreekaarten gewoon geldig voor de volgende hiervoor later in de plaats komende editie. Zulks binnen de termijn van maximaal een jaar na dato. Alsdan geldt, dat indien deze termijn verloopt zonder ‘in de plaats stelling’ van een of meer alternatieve data in deze, dan automatisch een jaar na datum van de aankoop (alsnog) het recht op restitutie in gaat.

5. In voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien als ook in geval van zaken die niet werden vastgelegd in deze algemene voorwaarden, gaat bezoeker te allen tijde akkoord met hetgeen door organisator Pasar 2.0 festival in deze beslist wordt.

6. Op deze algemene voorwaarden is te allen tijde het Nederlandse civiele recht van toepassing.

 

Deelnemers aan events

 

1. Na online boeken middels het drukken op de knop ‘verzenden’ of boeking en/of reservering op andere wijze door deelnemer – en de ontvangst van de e-mail bevestiging hiervan door deze – is de deelname onherroepelijk en definitief geworden en kan deze geen aanspraak meer maken op annulering, noch op het recht tot eventuele restitutie van reeds betaalde gelden. Als zodanig ontstaat bij deelnemer hieruit na ontvangst van de bevestigingsnota dan ook te allen tijde de verplichting tot de betaling van betreffend notabedrag aan organisator. Zulks uiteraard wel tenzij deze nota niet conform de verrichte boeking opgemaakt werd. NOOT : In geval deelnemer toch een verzoek tot annulering indient binnen uiterlijk een week voor de betreffende datum/data waarvoor door deze geboekt is, blijft voor zo ver de nota nog niet voldaan is te allen tijde de betalingsverplichting gewoon bestaan, echter kan deze wel met toestemming van – en in overleg met – organisator gebruik maken van een ‘in de plaats stelling’ door deelname aan een ander evenement van dezelfde strekking en aantal dagen. Dit zulks en mits er op de betreffende datum/data waarvoor gekozen wordt uiteraard nog plaats is in de betreffende branche.

2. Deelnemer gaat er na online boeken mee akkoord – en is er van op de hoogte – dat deelname altijd zal blijven staan en niet geannuleerd kan worden en dat de events waarvoor door deze online geboekt is te allen tijde doorgang zullen vinden, echter dat wel de mogelijkheid bestaat dat eventueel data en/of locaties door organisator gewijzigd en/of opgeschoven kunnen worden. Dit zal te allen tijde zonder meer tijdig – doch uiterlijk minimaal een week van te voren – schriftelijk door organisator aan deelnemer worden meegedeeld. In geval annulering door organisatie binnen een kortere periode dan een week voor de datum van het evenement plaatsvindt heeft deelnemer sowieso te allen tijde recht op compensatie wegens inkomstenderving middels een (extra) kosteloze deelname in de toekomst aan een (gelijkwaardig) event van organisator boven op deelname aan betreffend doorgeschoven geboekte evenement in kwestie.

3. Deelnemer verklaart er van op de hoogte te zijn, dat wanneer deelname niet (meer) mogelijk is in geval van overmacht situaties die bijvoorbeeld het gevolg zijn van het (wederom) uitbreken van een corona virus pandemie of andere virale variant c.q. epidemie, dan wel ter plaatse op de deelnamelocatie te treffen (extra) benodigde, aanvullende veiligheidsmaatregelen en/of normen – of bijvoorbeeld als gevolg van eventuele (extreme) weersomstandigheden en/of andersoortige natuurrampen – geen recht bestaat op restitutie van reeds betaalde gelden. Ook in dit geval geldt dezelfde procedure als in (voorgaand) artikel 2, namelijk dat te allen tijde een gedegen ‘in de plaats stelling’ van een deugdelijke en passende alternatieve deelnamemogelijkheid aan een volgend toekomstig evenement door organisator aangeboden dient te worden aan deelnemer.

4. In geval van annulering en/of verschuiving van een event door organisator, zoals gemeld in voornoemde artikelen 2 en 3, zal door deelnemer automatisch opnieuw in de toekomst – doch binnen maximaal een jaar – ingeschreven worden voor een toekomstige gelijkwaardige event in overleg met organisator, waarvoor wel dient te gelden dat op betreffende data niet reeds door een andere partij met dezelfde producten/waren ingeschreven is. Een en ander is geheel ter beoordeling van/door organisator.

5. Deelname is uitsluitend bij vooruitbetaling via iDeal per bank mogelijk. Deelnemer ontvangt meteen na betaling per e-mail de bevestigingsnota van organisator met daarop vermeld het door deze betaalde bedrag. Hierop staan tevens duidelijk data, tijden als ook locatie omschreven van het evenement waarvoor door deelnemer ingeschreven en betaald is.

6. Zo lang als door deelnemer geen deelnamegelden zijn voldaan, kan deze geen zich hieraan geen enkel(e) recht(en) ontlenen naar organisator toe, noch enige claim – in welke vorm maar ook – neerleggen bij organisator, bijvoorbeeld in geval van wijziging, doorschuiving en/of annulering door deze.

7. In het geval de facturatie onjuist en niet conform de online boeking is geschied, zal de deelnemer hiervan binnen 24 uur na ontvangst van bevestigingsnota onverwijld schriftelijk melding maken aan organisator, waarna desgewenst aanpassing van de nota kan plaatsvinden indien daartoe gegronde redenen zijn. Indien deze dit later doet is organisator zonder meer gerechtigd om € 17,50 aan administratiekosten in rekening te mogen brengen.

8. Deelname is eerst definitief geworden zodra de betaling van het volledig verschuldigde bedrag van de betreffende onderhavige deelnamefactuur via iDeal is voldaan. Zo lang als dit (nog) niet het geval is, kan deelnemer zich niet beroepen op een standplaats als zodanig op het/de betreffende geboekte event(s).

9. Het is deelnemer verboden om de standplaatsen aan derden (door) te verhuren zonder hiertoe verkregen toestemming of met medeweten en akkoord van organisator. Ook is het deelnemer niet toegestaan om met andere producten deel te nemen dan waarvoor door deze ingeschreven is.

10.
Alle deelnemers dienen te allen tijde tijdig aanwezig te zijn en hun standplaats opgebouwd en ingericht te hebben. Hiervoor geldt uiterlijk ten laatste een uur voor aanvang. In geval van verzuim in deze en dat niet tijdig communicatie hierover plaatsvindt naar organisator, behoudt deze zich te allen tijde zonder meer het recht voor om de standplaats anders in te vullen of te vergeven aan een andere deelnemer. Als zodanig kan deelnemer zich daarna bij te laat arriveren geen enkel recht tot deelname meer ontlenen en geldt bovendien dat deze het reeds betaalde deelnamegeld kwijt is.

11. In het geval van overmachtsituaties, calamiteiten of voorspelling van slechte weersomstandigheden behoudt organisator zich te allen tijde het recht voor om tot annuleren van een event over te gaan en deze op te schuiven naar (een) latere toekomstige datum/data, dan wel voor deze op termijn een passend alternatief aan te bieden. Dit dient door deze te allen tijde uiterlijk 24 uur van tevoren aan deelnemer te zijn meegedeeld. Zo dit niet het geval is, dient het betreffende event gewoon te allen tijde doorgang te vinden.

12. In geval van annulering door organisator heeft deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde deelnamegelden doch beschikt deze in alle redelijkheid over het recht tot de deelname aan een van de toekomstige gelijkwaardige evenementen van organisator. Deelnemer heeft binnen een termijn van een jaar de vrije keuze om als zodanig hiervoor in te schrijven als zijnde een ‘in de plaats stelling’. Deelnemer is dus de reeds betaalde gelden in deze niet kwijt, doch deze fungeren als zodanig als zijnde een wederzijdse borg stelling voor deelname – als genoemd – aan een toekomstig gelijkwaardig evenement voor eenzelfde aantal dagen als oorspronkelijk geboekt.

13. Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade als gevolg van annuleren van een event zoals bijvoorbeeld inkomstenderving, noch voor teleurstellende verkoopresultaten.

14. Deelnemer dient zelf te zorgen voor een afdoende WA-verzekering en kan als zodanig derhalve nooit organisator in deze aanspreken.

15. Voor, tijdens en na alle events is deelnemer te allen tijde volledig en geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Organisator kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade – in welke vorm dan ook – van/aan eigendommen van deze.

16. De events van organisator worden goed gepromoot en onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Als zodanig kan zij door deelnemer derhalve dan ook nooit er op aangesproken worden indien de belangstelling qua opkomst tegenvalt of deze matig of slecht is, dan wel indien er geen of onvoldoende koperspubliek aanwezig is.

17. Instructies van ieder gezag van hoger hand zoals de gemeentelijke handhavers, politie, brandweer of terreinbeheerders zullen door deelnemer te allen tijde zonder meer strikt opgevolgd worden. Als zodanig kan organisator nimmer hierop aangesproken worden, noch kan van deze verlangd worden om hierover met de betreffende personen/disciplines in discussie te gaan indien deze het ergens niet mee eens is.

18. Deelnemer verklaart vanzelfsprekend te allen tijde zonder meer van goed gedrag te zijn ten opzichte van alle aanwezige mededeelnemers, bezoekers en organisatie. Ongeacht een goede of minder goede publieke belangstelling c.q. verkopen of andere reden(en), zal deze nimmer – in welke vorm dan maar ook – enige negativiteit omtrent het event naar buiten brengen, dan wel doen treden, uit loyaliteit naar mededeelnemers, bezoekers en organisator toe. In geval van vragen, opmerkingen en/of klachten dient deelnemer zich te allen tijde te wenden tot organisator en kan in deze indien noodzakelijk desgewenst actie ondernomen worden.

19. In het geval van verzuim of nalaten door deelnemer van bovenstaande in artikel 18 – zowel voor, tijdens als na de events alsmede ook daar buiten – en/of dat er eventuele klachten van mededeelnemers, bezoekers of anderen over deze komen dan wel dat organisator hiertoe duidelijk aanleiding ziet wegens moverende redenen – behoudt laatstgenoemde zich te allen tijde het recht voor om de betreffende deelnemer die in deze verzuimd heeft per direct uit te sluiten en te royeren van verdere deelname op straffe van non-restitutie van reeds betaalde gelden en deze in het geval er sprake van is dat dit tijdens een event gebeurt terstond te manen om te vertrekken en het evenement te verlaten. In dit geval beschikt betreffende deelnemer over geen enkel verhaalsrecht op organisator inzake dit besluit, in welke vorm dan maar ook, en is dit geheel aan de eigen nalatigheid als zodanig te wijten.

20. Deelnemer is er volledig zelf aansprakelijk voor dat aan alle wettelijke eisen van de overheid als ook voorwaarden, condities en beperkingen namens deze worden voldaan, zoals belastingplicht, warenwet, brandweervoorschriften, inschrijving KvK en/of CRK en namaakbestrijding. Hierin is dus organisator absoluut geen partij en zij neemt dan ook in deze derhalve als zodanig geen enkel standpunt of verantwoording in. Deze komt te allen tijde volledig voor rekening van de deelnemer.

21. Voor de deelnemers in de food branche geldt, dat deze op de hoogte dienen te zijn van de wettelijke HACCP normen met betrekking tot de bereiding, behandeling, verpakking, verstrekking en het bewaren van food producten en deze te allen tijde zullen nemen. Meer uitgebreide informatie hierover is te verkrijgen bij de Voedsel en Waren Autoriteit (telefoonnummer 070-4484848). Instructies van – of op last van – deze aan de deelnemers dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.

22. Behalve bij de food deelnemers is het gebruik van eventuele stroomvoorziening niet inbegrepen. Dit geld ook voor het eventuele gebruik van verlichting bij het huren van een of meerdere marktkramen of het afnemen van extra elektriciteit door food deelnemers. Dit is geheel optioneel dus zij dienen dit te allen tijde in het aanmeldingsformulier zelf bij opgave en aanmelding heel duidelijk in te vullen, waarmee tevens akkoord gegaan wordt om de eventuele meerkosten hiervoor te zullen voldoen. Indien dit niet bij de aanmelding is opgegeven en aangekruist, bestaat geen enkel recht op voorziening van (extra) stroom of verlichting.

23.
Deelnemer gaat er in geval van eventuele conflicten over betaling(en) te allen tijde onverwijld mee akkoord, dat organisator het recht heeft om in dergelijke gevallen administratiekosten te mogen berekenen voor zo ver deze wat tijdsinspanning(en) en moeite in deze gemaakt dienen te worden. Zulks met een minimaal in deze te berekenen fee van € 25,00 per keer.

24. In voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien als ook in geval van zaken die niet werden vastgelegd in deze algemene voorwaarden, gaat deelnemer te allen tijde akkoord met hetgeen door organisator in deze beslist wordt. Voorts is op deze algemene voorwaarden te allen tijde het Nederlandse civiele recht van toepassing.

© Party Bazar – Vissersdijk Beneden 70,  3319 GW Dordrecht
www.partybazar.nl | info@partybazar.nl

Scroll naar top